Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2020 r.

Z uwagi na obowiązywanie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie ma obecnie możliwości zwołania walnego zgromadzenia.

Zwołanie zgromadzenia nastąpi w terminie 6 tygodni od ustania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego na terenie kraju. 

Walne Zgromadzenie 2020 r.

Podczas obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 10.09.2020 r. rozpatrywano następujący porządek:

 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór prezydium Zgromadzenia.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 8. Wybory do Rady Nadzorczej – zgłaszanie kandydatów.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 11. Informacja o wynikach lustracji
 12. Rozpatrzenie odwołań do Walnego Zgromadzenia od uchwał Rady Nadzorczej:
 • uchwała nr 7/20 dot. zmian do regulaminu rozliczenia energii cieplnej ŚSM. 
 1. Rozpatrzenie wniesionych przez członków poprawek do projektów uchwał.
 2. Wnioski zgłoszone przez Walnym Zgromadzeniem zgodnie z ust. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Omówienie zmian do statutu.
 4. Wybór Delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM.
 5. Sprzedaż gruntu dla UMiG (działka nr 08/40).
 6. Dyskusja:
 • informacja dot. innych źródeł ogrzewania budynków. 
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r. ,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • przyjęcia wniosków lustracji oraz wniosków zaleceń polustracyjnych,
 • zmniejszenie niedoboru eksploatacji za 2019 r.,
 • wprowadzenia zmian do statutu Sp-ni,
 • sprzedaży działki dla UMiG,
 • wyboru delegatów na RZRSM,
 • ogłoszenie wyników wyborów członków do Rady Nadzorczej Sp-ni na okres kadencji 2020-2023 r. 
 1. Przedstawienie i przyjęcie wniosków zgłoszonych na zebraniu.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Na obrady zaproszeni byli przedstawiciele firmy ciepłowniczej z Poznania, którzy przedstawili informację dotyczącą wymiany źródeł ciepła z węglowych na gazowe w budynkach Spółdzielni. Omówiono takie kwestie jak szacunkowa wielkość nakładów na modernizację, sprawy techniczno-montażowe oraz planowane oszczędności w zakresie opłat za ciepło.

 


Drukuj   E-mail

Godziny pracy biura

poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00-16.30
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.30

Godziny pracy kasy

środa 8.00-16.00

Kontakt

Ścinawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kościuszki 31a
59-330 Ścinawa

tel. 76/843-63-34
sekretariat@ssm24.pl

NIP 6920000705
KRS 0000185401
REGON 000961550