STATUT ŚCINAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

DZIAŁ PIERWSZY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 1. Postanowienia wstępne

§ 1.
1.Nazwa Spółdzielni brzmi: Ścinawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwana dalej w skrócie „Spółdzielnią”.
2.Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą,
3.Spółdzielnia może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i środowiska.
§ 2.
1.Siedzibą Spółdzielni jest: Ścinawa
2.Spółdzielnia działa na terenie województwa dolnośląskiego.
3.Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.
§ 3.
Spółdzielnia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, póz. 288 z późn. zm.), zwanej „Prawem spółdzielczym” (w skróceniu: „Pr. spółdz.”) , ustawy z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity z 2003 r Dz. U. nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „u.s.m.” i innych ustaw oraz niniejszego statutu.
§ 4.
Spółdzielnia może zakładać związki spółdzielcze i przystępować do takich związków z poszanowaniem zasad określonych w prawie spółdzielczym, uczestniczyć w spółkach cywilnych i handlowych oraz zawierać umowy o współpracy z innymi osobami.

Rozdział 2. Cel i przedmiot działalności Spółdzielni.

§ 5.
Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, przez dostarczanie członkom spółdzielczych lokali mieszkalnych , domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, jak również zaspokajanie ich potrzeb gospodarczych i kulturalnych oraz innych potrzeb bytowych.
§ 6
1.Przedmiotem działalności Spółdzielni jest::
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw, do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących SIĘ W tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.:
5) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków,
6) zarządzanie innymi nieruchomościami, na podstawie umów zawartych z właścicielami tych nieruchomości,
7) nabywanie potrzebnych jej terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste,
8 wydzierżawianie członkom i innym osobom grunty stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym.

2. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie. W ramach tej działalności Spółdzielnia w szczególności:
– nabywa grunty na własność lub w użytkowanie wieczyste,
– buduje lub nabywa domy mieszkalne, urządzenia pomocnicze i gospodarcze oraz lokale użytkowe,
– prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym,
– może prowadzić działalność kulturalno-oświatową,
– zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
– wynajem nieruchomości
3.Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 5. a także może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych jeżeli jest to związane z tymi celami. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów / akcji / tych organizacji.

DZIAŁ DRUGI
CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI
Rozdział 1. Powstanie członkostwa w Spółdzielni

§ 7.
1.Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, choćby nie miały zdolności do czynności prawnych lub miały ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2.Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
3.Członkami Spółdzielni mogą być także osoby prawne, jednakże nie może im przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4.Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań:
1) małżonek jest członkiem Spółdzielni
, 2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
3) przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych statutem, a której przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
5) nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,
6) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
7) oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią: a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, b) prawa odrębnej własności lokalu,
8 przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
5.Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielnia jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:
1) oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią: – odrębnej własności lokalu.
2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię.
6. Spółdzielnia może odmówić przyjęcie w poczet członków spółdzielni osób nie spełniających wymogów statutu.
§ 8
1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa.
2..Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.
3. Spółdzielnia może prowadzić wykaz zadłużeń członka względem Sp-ni. w tym z tytułu opłat związanych z lokalem .Informacje z wykazu mogą być udostępnione:
– członkowi spółdzielni , zamieszkałemu w tej samej nieruchomości,
– małżonkowi członka w zakresie zadłużeń współmałżonka,
– organom spółdzielni.
4.1).Członek , zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami o których mowa wyżej, zgłasza pisemnie zarządowi wykaz dokumentów z którymi chce się zapoznać.
2). Zaznajomienie , o którym mowa w pkt. 1 oznacza prawo członka do wglądu w dokumenty spółdzielni, z których może robić notatki i odpisy we własnym zakresie. Możliwe jest wydanie członkowi kserokopii tych dokumentów.
3). Uprawnienia przewidziane wyżej nie obejmują treści dokumentów , których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 9. 1.Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest złożenie deklaracji na piśmie. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, oraz ilość zadeklarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładów. O zmianie tych danych członek zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić spółdzielnię na piśmie.
2.W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.
§ 10.
O przyjęciu w poczet członków Spółdzielni decyduje Zarząd Spółdzielni.
§ 11.
1.Przed przyjęciem w poczet członków na podstawie § 7 ust. 4 niniejszego statutu Spółdzielnia zawiera umowy określające warunki gromadzenia wkładów mieszkaniowych lub budowlanych względnie zaliczki na te wkłady.
2. Kolejność zaspakajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie dotychczasowych umów określających kolejność przydziałów, wg numerów tych umów, a następnie wg daty przystąpienia do Spółdzielni.
3. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 2 członek ma prawo uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię, pod warunkiem, że w wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni terminie podpisze umowę o ustanowienie tego prawa.
4. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 2 członek ma prawo ubiegania się o ustanowienie na jego rzecz prawa do lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, pod warunkiem podpisania umowy o budowę lokalu w wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni terminie.
5. O możliwości i terminie zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 i 4 członek jest zawiadomiony na piśmie.
6. Po bezskutecznym wyczerpaniu trybu przyznania prawa do lokalu członkom oczekującym określonego w ust. 3 i 4, Spółdzielnia oferuje te prawa do lokali innym osobom spoza Spółdzielni.
Przyjęcie tych osób w poczet członków następuje w kolejności daty złożenia wniosków przez te osoby.
§ 12
1.Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut są członkami Spółdzielni od chwili jej zarejestrowania. Przystępujący do spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami Spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez Spółdzielnię.
2.Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd do tego upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu, Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów.
3.Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia do Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O treści uchwały zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Od uchwały odmawiającej przyjęcia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale. Zawiadomienie to powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie i terminie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.
4.Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. O uchwale Rady Nadzorczej zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Uchwała wymaga uzasadnienia . Jest ona ostateczna w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

Rozdział 2. Prawa i obowiązki członków Spółdzielni

§ 13.
Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
1.Członkowi Spółdzielni przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni,
2) prawo czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej
działalnością,
3) prawo udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania w trybie przewidzianym
w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw,
4) prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad
organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych z
osobami trzecimi. Koszty sporządzania kopii i odpisów dokumentów, za wyjątkiem statutu i regulaminów
uchwalonych na podstawie statutu pokrywa wnioskujący o ich otrzymanie.
5) prawo przeglądania rejestru członków Spółdzielni,
6) prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze
stosunku członkostwa w sposób i terminach określonych w statucie,
7) prawo korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi ze wszystkich urządzeń i usług Spółdzielni,
8) prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu, do którego przysługuje mu lokatorskie lub
własnościowe prawo do lokalu po spełnieniu wszelkich wymogów określonych ustawą i statutem,
9) prawo zaskarżenia do sądu zmiany wysokości opłat na zasadach przewidzianych w ustawie.
2. Członkowi przysługują również inne prawa przewidziane w ustawach lub w niniejszym statucie.
§ 14. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
§ 15.
Członek Spółdzielni jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, oraz zasad współżycia społecznego (dobrych obyczajów),
2) wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów,
3) wniesienia wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego,
4) niezwłocznego zawiadamiania SpółdzieIni o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz o zmianie ilości osób z nim zamieszkałych,
5) terminowego uiszczania opłat za używane lokale oraz wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną,
6) przejawiania troski o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowania i zabezpieczenia jej mienia,
7) utrzymywania swojego lokalu w należytym stanie technicznym,
8) korzystania wraz z osobami wspólnie z nim zamieszkującymi z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystanie z nich innym członkom,
9) zezwolenia – na żądanie Spółdzielni – na wejście do lokalu w razie przeprowadzania konserwacji, remontu, modernizacji, usuwania awarii, dokonywania koniecznych przeglądów, wyposażania budynku, jego części oraz poszczególnych lokali w dodatkowe urządzenia lub instalacje,
10) udostępnienia lokalu w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
11) uczestniczenia w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
12) dostępniać lokal w celu kontroli zainstalowanych w nim urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń.
13) przestrzegać innych obowiązków określonych w ustawie lub w stratucie.

Rozdział 3 .Opłaty członkowskie.

§ 16.
1. Opłaty członkowskie wynoszą:
1) wpisowe – ? najniższego wynagrodzenia,
2) udział – 10 % najniższego wynagrodzenia,
3) opłaty na działalność społeczno-wychowawczą zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej
-2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
§ 17.
1.Członek Spółdzielni osoba fizyczna ubiegający się o lokal mieszkalny obowiązany jest zadeklarować wpłatę co najmniej 1 udziału, w innym przypadku członek Spółdzielni (zarówno osoba fizyczna jak i prawna obowiązany jest zadeklarować wpłatę 3 udziałów .
2. W deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni członek może wskazać osobę, której Spółdzielnia po jego śmierci obowiązana jest wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku .
§ 18.
1.Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest zobowiązany wpłacić do spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków .Nie wpłacenie wpisowego lub udziałów w ustalonym terminie stanowi podstawę do wykluczenia ze spółdzielni.
2.Zarząd Spółdzielni – za zgodą Rady Nadzorczej – może w każdym roku kalendarzowym korygować wysokość opłat członkowskich, o których mowa w § 16, w oparciu o wskaźnik inflacji podany do wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny.
§ 19.
W razie ustania członkostwa Spółdzielnia zwraca udziały byłemu członkowi lub osobie przez niego wskazanej. Zwrot kwoty wpłaconej na udziały powinien być dokonany równocześnie ze zwrotem wkładu mieszkaniowego lub budowlanego (równowartości własnościowego prawa do lokalu).

Rozdział 4. Ustanie członkostwa w Spółdzielni

§ 20.
1.Członkostwo w Spółdzielni ustaje w razie:
1) wystąpienia ze Spółdzielni,
2) wykluczenia ze Spółdzielni,
3) wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,
4) śmierci członka albo ustania osoby prawnej,
5) rezygnacji z członkowstwa w związku z nabyciem odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego,
6) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Spółdzielni, o której mowa w art.11 ust.11 i 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
§ 21.
1.Członek może wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
2.Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony.
3.Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
§ 22. 1.Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1) świadomie działa na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom,
2) uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
3) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni a w szczególności zalega z opłatami związanymi z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,
4) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.
§ 23.
Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków :
Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1) nie wpłacił udziału i wpisowego w terminie określonym statutem.
2) utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi,
3) zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa,
4) utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wskutek uchwały Spółdzielni, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,
5) utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,
6) zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa,
7) w wyniku orzeczenia sądowego.
§ 24.
1.Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpił zgon.
2. Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.
§ 25.
1.Wykluczenia ze spółdzielni lub wykreślenia z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.
2.Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa jego wykluczenia lub wykreślenia. Zawiadomienie powinno być doręczone co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia i zawierać informacje o prawie członka do złożenia wyjaśnień oraz pouczenie, że w razie nie przybycia na posiedzenie Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek bez jego udziału, Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu w deklaracji członkowskiej ma moc prawną doręczenia.
3.Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu w deklaracji członkowskiej ma moc prawną doręczenia
§ 26.
1 .Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje
1) odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popierania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
2) zaskarżenie uchwały rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia jej członkowi z uzasadnieniem. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez walne zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
2. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie pod wskazanym przez niego adresem, na co najmniej 3 tygodnie przed terminem Zebrania. Jeżeli zainteresowany, prawidłowo powiadomiony o terminie nie przybędzie, to Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału.
3. O uchwale Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem
§27
Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały do Walnego Zgromadzenia;
2) bezskutecznego upływu terminu na wniesienie do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia uchwały do sądu,
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 5. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 28.
1.Od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odwołanie przysługuje tylko do jednego organu bezpośrednio wyższego.
Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ograniczają dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
2.Wnioski członków skierowane do Zarządu, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia o sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
3. Decyzja odmowna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o prawie odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania tego terminu.
§ 29.
1.Odwołanie od uchwały Zarządu rozpatruje Rada Nadzorcza najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia. Odpis uchwały Rady Nadzorczej wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia zobowiązana jest doręczyć członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
2.Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od jej doręczenia z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
3. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 m-cy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
4.Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.
§ 30.
1.Uchwały organów Spółdzielni, których doręczenie przewiduje statut, powinny być doręczone członkom spółdzielni listami poleconymi lub za pokwitowaniem.
2.Spółdzielnia doręcza pisma członkom na adres podany w aktach członkowskich. Pisma zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu uważa się za doręczone prawidłowo. W takim wypadku dniem doręczenia jest dzień zwrotu przesyłki przez pocztę.

DZIAŁ TRZECI
ORGANY SPÓŁDZIELNI
Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 31.
Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.
§ 32. 1. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w § 31 pkt 2 -3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
2. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
§ 33.
Kandydaci do Zarządu lub Rady Nadzorczej, przed umieszczeniem ich nazwisk na kartach wyborczych, składają oświadczenia, że nie naruszają zakazu konkurencji, o którym mowa w § 68 statutu.
. § 34. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów, przy wyborach do organów lub podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale (kandydatowi).
§ 35. Członkowie osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mające tej zdolności nie mogą być członkami organów Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu biorą one udział przez swoich przedstawicieli.
Rozdział 2. Walne Zgromadzenie.
§ 36.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Jeżeli liczba członków Spółdzielni przekracza 500 osób, Walne Zgromadzenie może być podzielone na części.
3. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym , że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości, do różnych części Walnego Zgromadzenia.
§ 37.
1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
2. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych i członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, a członkowie będący osobami prawnymi – przez ustanowionych w tym celu swych pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.
3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 4. Członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby , z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
§ 38.
W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne zaproszone osoby.
§ 39.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach,
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
11) uchwalanie zmian statutu, 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
14) wybór i odwołanie członków i zastępców członków Rady Nadzorczej,
15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
16) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków.
§ 40.
1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej jednej dziesiątej członków Spółdzielni,
. 3.Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być wyrażone w pisemnym wniosku z podaniem celu jego
zwołania.
4.W przypadkach wskazanych w ust. 2, Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło ono odbyć się w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania, a jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd po konsultacji z Radą Nadzorczą.
§ 41.
1.O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas , miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Spółdzielnia zawiadamia pisemnie Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
3.Uprawnieni z § 40 ust. 2 statutu mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 4 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego
pierwszej części.
4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.
. 5.W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom Spółdzielni, w sposób określony w ust. 1 i 2 na 14 dni przed terminem Walnego.
6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
7, Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
§ 42.
1..Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków z zastrzeżeniem § 43 ust. 2.
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opwiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spódzielni, przeznaczenia majątku pozostałgo po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło łącznie co najmniej 10% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania..
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom, w terminach i w sposób określony w paragrafach poprzedzających. Wyjątek od tej zasady określa art.49 § 4 Prawa spółdzielczego / podjęcie uchwały o odwołaniu członka / członków /zarządu w związku z nie udzieleniem jemu / im / absolutorium.
§43.
1.Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.
2.Kwalifikowana większość głosów wymagana jest dla podjęcia uchwał:
1) o zmianie statutu, połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią, podziale spółdzielni, odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
2) o likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni w przypadku postawienia jej w stan likwidacji – 3/4 głosów.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru Rady Nadzorczej, odwołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący Walnego zarządza tajne głosowanie także w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
§ 44.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2.Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
3.Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
4.Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu. Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.
5.Jeżeli zarząd wytacza powództwo, spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spółdzielni.
6.Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w pkt. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
8.Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
§ 45.
Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie lub jego części określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
§ 46
1.Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza.
2.Protokół przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

Rozdział 3. Rada Nadzorcza

§ 47.
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
1.Rada Nadzorcza składa się z 7 – 9 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2.Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
§ 48.
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami spółdzielni.
§ 49.
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady Nadzorczej. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
§ 50.
Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
§ 51.
Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – do końca kadencji Rady Nadzorczej – innego członka spółdzielni.
§ 52.
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywania okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości , dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,
6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni, przy takich czynnościach do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
9) wybór i odwołanie oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,
10) uchwalenie regulaminu Zarządu,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa,
12) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie,
13) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
14) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz przedstawienie wyników z lustracji najbliższemu
Walnemu Zgromadzeniu,
15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
16) podejmowanie uchwał w związku z badaniem sprawozdania finansowego pod względem rzetelności i prawidłowości,
17) uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni,
18) uchwalenia zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów na lokale mieszkalne, użytkowe (w tym garaże) i domy jednorodzinne,
19) uchwalenie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
20) uchwalenie regulaminu w sprawie warunków organizacyjno-finansowych inwestycji realizowanych w celu sprzedaży mieszkań,
21) uchwalenie regulaminu używania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
22) uchwalenie regulaminu określającego zasady uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości,
23) uchwalenie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
24) uchwalenie regulaminów organizowania przetargów przeprowadzanych przez Spółdzielnię,
25) uchwalenie innych regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zgromadzenia,
26) określenie lokali do wynajmowania i określenie kryteriów wyboru najemców,
27) podejmowanie uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej,
28) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
§ 53.
1.Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszystkich sprawozdań wyjaśnień, przeglądać księgi oraz dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2.Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
§ 54.
1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2.Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3.Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
§ 55.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.
§ 56.
1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca , sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej,
§ 57.
Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz w miarę potrzeb inne komisje stałe lub czasowe.
§ 58.
1.Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział 4. Zarząd

§ 59.
Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 60.
Zarząd składa się z 1-3 osób: prezesa i jego zastępców. Członek Zarządu powinien posiadać niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych jak również wykazać się znajomością problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.
§ 61.
1.Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i wymaga pisemnego uzasadnienia.
2.Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, że w myśl postanowienia statutu wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza.
3.Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie powołania albo umowy o pracę.
4.Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
§ 62.
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub w statucie, innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
1) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
2) zawieranie umów o budowę lokali,
3) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
4) zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
5) zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na odrębną własność lokalu,
6) zawieraniu umów najmu lokali,
7) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej,
8) prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
9) zabezpieczanie majątku Spółdzielni,
10) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzania Walnemu Zgromadzeniu,
11) udzielanie pełnomocnictw,
12) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
13) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
14) współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami.
§ 63.
Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
§ 64.
1.Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.
2.Zarząd może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
3.Udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd w sprawach o których mowa w ust.1 wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
§ 65.
1.Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach; w okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swe funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
2.Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 66.
1.Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli mogą składać dwaj pełnomocnicy.
2.Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3.Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków
Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.

Rozdział 5. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 67.
1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej spółdzielni.
2.W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego
pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.
3.Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
4.Członek Zarządu i Rady Nadzorczej winny czynu zaniedbania przez które Spółdzielnia poniosła szkodę , odpowiada za nią osobiście.
5.Członek Zarządu , Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

Rozdział 6. Zakaz konkurencji

§ 68.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu w związku małżeńskim nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności wykonywać usług i dostaw na rzecz Spółdzielni oraz uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na rzecz Spółdzielni.
§ 69
1.W czasie dokonywania wyborów Rady Nadzorczej i Zarządu kandydaci zobowiązani są złożyć jednocześnie oświadczenie dotyczące posiadania biernego prawa wyborczego, tj. że spełniają warunki określone w § 68.
2. Naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę:
1) odwołania członka Zarządu i Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach,
2) zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności członka Rady,
3) odpowiedzialności odszkodowawczej w razie powstania szkody w majątku Spółdzielni.
3.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Rady Nadzorczej podejmuje Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów.
4.Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

DZIAŁ CZWARTY
TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 70.
Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
2) ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu
wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
3) wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

Rozdział 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 71.
1.Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w statucie Spółdzielni.
2.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
3.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
4.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
5.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6.Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem
prawa do tego lokalu, jest nieważna.
7.Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o
ochronie własności.
8.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni-osoby prawnej.
9.Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
10.Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
§ 72
Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.
§ 73
1.Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
2.Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w § 72 ust. 1 pkt. 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
3.Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.
§ 74
1.W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
2.Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd, na ich wniosek. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
3.Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.
4.W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.
§ 75
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w statucie. W wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.
2. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
a) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali
b) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, za 6 miesięcy
3. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 2, wobec jednego albo obojga małżonków.
4. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni.
5. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 2 i 3, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w spółdzielni.
§ 76 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. W ogłoszeniu o przetargu podaje się min. termin i miejsce jego przeprowadzenia, warunki na jakich przetarg będzie prowadzony i warunki jakie muszą spełnić osoby do niego przystępujące, w tym termin i miejsce składania ofert. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie spółdzielni, w lokalach administracji oraz podaje się w prasie lokalnej.
2. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
3. Oświadczenie członka o spełnieniu warunków określonych w ust. 2 powinno zostać złożone na piśmie, najpóźniej w dniu upływu terminu do składania ofert w ogłoszonym przez Spółdzielnię przetargu.
4. Tryb pracy komisji przetargowej na ustanowienie odrębnej własności lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 77
1.Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.
2.Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
§ 78
1.Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.
Małżonkowi zmarłego członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
2.Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
3.Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.
§ 79
1.W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 77, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.
2.W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności, o których mowa w § 78, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują
małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
3.Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2. konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
§ 80
Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
§ 81
1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi lub osobom, o których mowa w par. 77 i 78, przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.
3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2 należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Rozdział 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 82.
1.Spółdzielnia nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali ani praw do miejsc postojowych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego Spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego
2.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd na ich wniosek. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
3.Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
§ 83
1.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
2.Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
3.Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.
4.Zbycie prawa części lokalu jest niedopuszczalne, chyba że zbywana część odpowiada kryteriom samodzielnego lokalu 5.Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
§ 84
Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.
§ 85
1.W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, przepisy § 82 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 86
1.Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni. w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych owiązanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
2.W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 87
W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w dziale VII rozdziale 3 statutu , rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.
§ 88
1.W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążono hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
2.Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1 ,Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy. Przepis § 76 ust. 1 i 4 statutu dotyczące przetargu stosuje się odpowiednio.
§ 89
Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosu]e się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.
§ 90
1.Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
2.Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.
§ 91 Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

Rozdział 3. Odrębna własność lokali

§ 92.
Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie.
2) kreślenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
5) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.
§ 93
1.Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 92 statutu, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2.Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.
3.Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
§ 94
1.Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
2.Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w § 92 pkt 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
3.Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.
§ 95
1.Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
2.Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa. § 96
Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości.
§ 97
1.Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
2.Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.
§ 98
1.Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
2.Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
§ 99
Właścic
iel lokalu nie będący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy § 44 statutu stosuje się odpowiednio.
§ 100
Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym. Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w postępowaniu sądowym żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
§ 101
Przepisy § 92 – 100 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

Rozdział 4. Najem lokalu

§ 102.
1.Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, do których nie może ustanowić spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, ze względu na jego cechy techniczno-użytkowe lub brak popytu.
2.Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, o których mowa w ust. 1 członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni.
3.Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.
4.Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom Spółdzielnia może przedłożyć oferty innym osobom.
5.Oferty przedkładane są w kolejności złożonych wniosków o wynajem lokalu.
6 Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 103
1.Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym wolne w sensie prawnym.
2.Dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.
3.Warunki wynajmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą. Umowa najmu wymaga formy pisemnej. Zasady i warunki zawierania tych umów określa Rada Nadzorcza.
4.Zmiana tytułu prawnego do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgoda taka nie jest wymagana dla realizacji uprawnień najemców-członków spółdzielni, a także najemców pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, którzy ponieśli w pełnym zakresie koszty budowy lokalu, wynikających z art. 39 usm.

Rozdział 5. Zamiana mieszkań

§ 104.
1.Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom wzajemną zamianę lokali mieszkalnych, a także z osobami zajmującymi lokale mieszkalne nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.
2.Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych, w tym garaży.
3.Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji spółdzielni mieszkania dotychczasowego.
4.Za zrealizowanie wniosków o zamianę, spółdzielnia może pobierać opłaty manipulacyjne w wysokości uchwalonej przez Radę Nadzorczą.

Rozdział 6. Sprzedaż mieszkań

§ 105.
W przypadku, gdy Spółdzielnia podejmuje budowę budynków w celu sprzedaży znajdujących się w nim lokali, warunki organizacyjno-finansowe realizacji inwestycji ustali Rada Nadzorcza.
§ 106.
1.Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.
2.Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom Spółdzielnia może lokal, o którym mowa w ust. 1 sprzedać na wolnym rynku.

DZIAŁ PIĄTY

PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

§ 107.
1.Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, ma prawo żądać by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.
2.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, których koszt budowy sfinansowany został środkami Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
§ 108
Członek, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.
§ 109
Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności lokalu.
§ 110
Na pisemne żądanie najemcy lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia w zależności od złożonego wniosku jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę:
1) skreśla się uchwałą nr 1 Z.P.Cz. z dnia 28.04.2008 r.
2) przeniesienia własności lokalu.
§ 111
Ustanowienie na rzecz najemcy spółdzielczego prawa do lokalu, jest uwarunkowane złożeniem przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęciem w poczet członków Spółdzielni.
§ 112
Wnioski członków i najemców o przeniesienie własności lokali, powinny być rozpatrzone w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.
§ 113
1.Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym dla zrealizowania złożonych przez członków i najemców wniosków o przeniesienie własności lokali.
2.Koszty prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali powinny być rozliczane na członków wnioskujących przeniesienie na nich własności lokali. Szczegółowe zasady rozliczania tych kosztów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 114
Członek lub najemca wnioskujący zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązany wpłacić należności warunkujące tę zmianę, w terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni. Termin ten powinien być podany w pisemnym zawiadomieniu o wyniku rozpatrzenia wniosku o zmianę tytułu prawnego do lokalu.
§ 115
Spółdzielnia powinna przystąpić do podpisania umowy o przeniesienie własności lokalu w terminie 30 dni od dnia uregulowania przez członka lub najemcę należności warunkujących zmianę tytułu prawnego do lokalu.
§ 116
1.Jeśli dla zmiany tytułu prawnego do lokalu jest niezbędne ustalenie przez rzeczoznawcę rynkowej wartości lokalu, koszty tej wyceny ponosi wnioskujący zamianę tytułu prawnego do lokalu, nawet jeśli nie przystąpi do umowy zmieniającej tytuł prawny do lokalu.
2.Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

Rozdział 1. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 117.
1.Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 usm, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni dot. lokalu wraz z odsetkami,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust 1 i 1? ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2.W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie Ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 1996r. nr 5, póz. 32 z późn. zm.) przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.
§ 118
Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 117, jeżeli brak jest osób uprawnionych; małżonka, dzieci i innych osób bliskich zamieszkałych razem z byłym członkiem, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje się art. 11 ust. 2 usm. dotyczącego rozliczenia z tytułu wkładu oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.
§ 119
Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienia własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

Rozdział 2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu

§ 120.
Na pisemne żądanie członka spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu :
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
§ 121
Po śmierci członka spółdzielni albo osoby nie będącej członkiem spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności lokalu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
§ 122
1.Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.
2.Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność, powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.
§ 123
Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, albo osoby nie będącej członkiem spóldzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu .

Rozdział 3. Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego

§ 124.
Na pisemne żądanie członka spółdzielni mieszkaniowej albo osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez nich spłat, o których mowa w § 120 statutu.
§ 125
Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność osób, o których mowa w paragrafie poprzednim ,pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby,
§ 126
Po śmierci członka spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem spółdzielni, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu.
W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka spółdzielni lub osobę nie będącą członkiem spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejsca postojowego, w wielostanowiskowym garażu.

Rozdział 4. Przekształcanie najmu lokali

§ 127.
1.Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę:
1) skreśla się uchwałą nr 1 Z.P.Cz. z dnia 28.04.2008 r
2) przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego :
– spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,
– wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.
2. Żądanie o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie bliskiej do najemcy.
3..Jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie, najemcy są zwolnienie od wpłaty wkładu budowlanego.
4.Skreśla się uchwałą nr 1 Z.P.Cz. z dnia 28.04.2008 r
5.Koszty wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy,o której mowa w ust.1 pkt 2, oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają najemcę, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
§ 128
Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nią:
1) spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej,
2) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
§ 129
Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 127 i § 128, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

DZIAŁ SZÓSTY
Zasady wnoszenia wkładów oraz ich rozliczanie w razie wygaśnięcia prawa do lok
Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 130.
1.Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową
zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2.Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się część kosztów inwestycji, w ramach której budowany jest lokal członka, rzeczywiście poniesionych i przypadających na jego lokal.
3.Ustalanie kosztów budowy lokalu dokonuje się w trzech etapach:
1) wstępnie – na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej danej inwestycji,
2) po zakończeniu budowy lokalu i wydaniu go członkowi – na podstawie kosztów już poniesionych,
3)ostatecznie – w terminie 6 miesięcy po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu inwestycji – na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych.
§ 131
1.Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 130 ust.1 dokonuje się w dwóch etapach:
1) wstępnie -w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu,
2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.
2.Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą zawierającego:
1) określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,
2) określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
3) określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczenie metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich),
4) określenie metody rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym,
5) określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania (np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi),
6) dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno-użytkowych (atrakcyjność).
3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, powinien być dołączony do każdej umowy o budowę lokalu.
§ 132
Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 130, stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu zawieranych z członkami, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.
§ 133
Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały.
§ 134
Jeśli wskutek nie wniesienia przez członka w terminie wymaganych wpłat na wkład Spółdzielnia zaciągnęła kredyt, członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia Spółdzielni z tytułu nie wnoszenia przez niego wpłat na wkład.
§ 135
1.Przy ustalaniu kosztów i warunków realizacji poszczególnych inwestycji Spółdzielnia zobowiązana jest w szczególności uwzględnić:
1) zakres rzeczowy realizowanej inwestycji,
2) sposób ewidencjonowania kosztów, tj. kosztów które mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich).
3) zasady rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali użytkowych, jeśli takie są budynku mieszkalnym,
4) zróżnicowanie obciążenia kosztami budowy z tytułu ich cech funkcjonalno-użytkowych (atrakcyjność).
2. Szczegółowe zasady ustalania kosztów i warunków realizacji poszczególnych inwestycji uchwala Rada Nadzorcza przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Rozdział 2. Wkłady mieszkaniowe

§ 136.
1.Wkład mieszkaniowy wnosi członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
2.Wkładem mieszkaniowym Jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy przypadającym na lokal członka a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego sfinansowana została z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu członka, obowiązany jest on uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
3. W przypadku modernizacji budynku członek Spółdzielni, któremu przysługuje lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zobowiązany jest uzupełnić wkład mieszkaniowy, wg zasad określonych przez Radę Nadzorczą.

Rozdział 3. Rozliczenia z tytułu wkładu mieszkaniowego

§ 137.
1.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię.
2.Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 uosm, w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli
Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art., 4 ust. 1 uosm, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
§ 138
1.Roszczenie o wypłatę wkładu mieszkaniowego lub jego części staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu mieszkalnego przez członka oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby , które prawa swoje od niego wywodzą . Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu ,wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego .
2.Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy ustalony w sposób przewidziany w ust. 1 , nie może być wyższy od kwoty jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
§ 139
1.Rozliczenie z tytułu wkładu mieszkaniowego następuje na dzień wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a gdy prawo to jeszcze nie zostało ustanowione – na dzień ustania członkostwa.
2.Spółdzielnia zobowiązana jest zwrócić wkład mieszkaniowy w terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, a w razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku – nie później niż w ciągu 30 dni od zawiadomienia Spółdzielni o nabyciu spadku.
§ 140
Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

Rozdział 4. Wkłady budowlane

§ 141.
1. Wkład budowlany wnosi członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
2. Wkładem budowlanym jest kwota odpowiadająca całości kosztów budowy przypadająca na lokal członka.
Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami
w części przypadającej na dany lokal.
3.Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu..
§ 142
Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem prawa odrębnej własności do lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład budowlany albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.
§ 143
Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
§ 144
Członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany w wysokości i w terminach określonych w umowie o budowę lokalu i według zasad określonych w niniejszym statucie.

Rozdział 5. Rozliczenia z tytułu wkładu budowlanego

§ 145.
1.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa . Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu , ustalana w sposób przewidziany w ust. 2 , nie może być wyższa od kwoty , jaka Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię .
2.Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przez członka bądź osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
3 Roszczenie o wypłatę równowartości spółdzielczego prawa do lokalu staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu mieszkalnego przez członka oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa od niego wywodzą . Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu , wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego .
§ 146
1.W przypadku gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie prawa do lokalu z mocy prawa lub uchwały Spółdzielni , prawo to jeżeli jest obciążone hipoteką , nie wygasa lecz przechodzi z mocy prawa lub uchwały Spółdzielni na Spółdzielnie.
2.Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust. 1 , Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy .
3.Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej równowartość nabytego prawa po potraceniu należności wymienionych w § 145 ust.2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką .
4.Równowartość własnościowego prawa do lokalu ustala się na dzień obciążenia hipoteką . § 147
1.W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego wyliczonego wg rynkowej wartości lokalu w budowie .
2.Jeśli rozwiązanie umowy ,o którym mowa w ust. 1 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni ,należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy .
3.Jeżeli rozwiązanie umowy , o którym mowa w ust. 1 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka , należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu .

DZIAŁ SIÓDMY
GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
Rozdział 1 . Zasady ogólne

§ 148.
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku gospodarczego w interesie swych członków .
§ 149
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów społeczno- gospodarczych .
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy .
§ 150
Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej
najwyższej sumy zobowiązań , jaka Spółdzielnia może zaciągnąć oznaczonej przez Walne Zgromadzenie . Zaciągnięcie przez spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§ 151
Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni .
§ 152
Fundusze Spółdzielni stanowią :
1) fundusz udziałowy,
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych
. § 153
Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe :
1) na remonty zasobów mieszkaniowych
2) inwestycyjny
3) społeczno-wychowawczy
4) świadczeń socjalnych ,
5) fundusz na spłatę kredytów i pożyczek mieszkaniowych.
. § 154
Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
a) ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów , o których mowa w art. 41 ustawy osm.
b) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy osm; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
§ 155
Członkowie oczekujący obowiązani są do pokrywania kosztów manipulacyjnych związanych z zawiadamianiem o zebraniach, przetargach, wynajmu lokalu na przeprowadzenie zebrań i t p.
§ 156
.Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków .
Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospodarczej spółdzielni oraz sposób wykorzystania tych pożytków określa Rada Nadzorcza .
§ 157
1.Nadwyżkę bilansową przeznacza się na fundusz remontowy oraz na niegospodarczą działalność statutową Spółdzielni .
2.Stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego ,następnie z funduszu udziałowego a następnie z funduszu remontowego i pozostałych funduszy..

Rozdział 2 Inwestycje mieszkaniowe.

§ 158.
§ 158
1.Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno-finansowych przez Walne Zgromadzenie.
2. Założenia organizacyjno- finansowe inwestycji powinny rozstrzygać w szczególności :
1) krąg osób ( nabywców ) , na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanej inwestycji ,
2) standard techniczny i funkcjonalno- użytkowy budynków i lokali ,
3) źródła finansowania inwestycji ( środki własne przyszłych użytkowników lokali , kredyt bankowy , inne źródła ).
4) organizacje obsługi procesu inwestycyjnego .
3.Plan rzeczowo – finansowy inwestycji mieszkaniowych oraz regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej ( kosztu budowy ) lokali uchwala Rada Nadzorcza .

Rozdział 3 . Opłaty za używanie lokali .

§ 159.
1.Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
2.Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni z zastrzeżeniem art. 5 ustawy osm.
3.Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
4.Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową zgodnie z postanowieniami statutu. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.
5. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Są oni również obowiązani uczestniczyć w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy osm.
6.Członkowie spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.
7.Za opłaty, o których mowa w ust. 1-3, 5 i 6, solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
8.Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 7, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
§ 160
Członkowie Spółdzielni , którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności są obowiązani uiszczać opłaty ,
o których mowa w § 159 od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka .
§ 161
1.Wysokość opłat , o których mowa w § 159 , jest ustalana na podstawie :
1) planu kosztów zarządzania nieruchomościami ,
2) regulaminu rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi .
3) regulaminu rozliczania gospodarki cieplnej .
2.Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz regulaminy rozliczania tych kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą .
3.Regulamin rozliczenia kosztów zasobami mieszkaniowymi powinien zawierać w szczególności :
1) określenie organizacji jednostki rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów ( w skali nieruchomości , zespołu nieruchomości , jednolicie na całość zasobów ),
2) określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów ( 1 m2 powierzchni użytkowej , liczba osób zamieszkałych w lokalu , wskazania urządzeń pomiarowych, udziału w nieruchomości) .
3) różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali ( lokale mieszkalne , lokale użytkowe ) .
4) możliwość różnicowania obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu nierównorzędnych walorów użytkowych i atrakcyjności ,
5) zasady przyznawania bonifikat użytkownikom lokali w przypadku nienależnej jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię w ramach pobieranych opłat za używanie lokali .
4.Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej powinien zawierać w szczególności :
1) jednostkę organizacyjną rozliczania kosztów dostawy ciepła ,
2) fizyczną jednostkę rozliczania kosztów ,
3) kresy rozliczeniowe kosztów gospodarki cieplnej ( rok kalendarzowy , sezon grzewczy ,kwartał , miesiąc ) ,
4) stosowanie współczynników korekcyjnych z tytułu nierównorzędnych walorów cieplnych lokalu ,
5) stosowanie bonifikat w opłatach z tytułu nienależnego świadczenia usług dostawy ciepła ,
6) terminy ostatecznego rozliczenia z użytkownikami mieszkań opłat pobranych zaliczkowo w trakcie okresu
rozliczeniowego , czyli termin zwrotu nadpłat lub żądania zwrotu pokrycia niedoboru .
§ 162
1.Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi ,z zastrzeżeniem ust. 2 zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki na poszczególnych nieruchomościach w roku następnym. .
2.Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za c.o. i podgrzanie wody ( nadpłata bądź niedobór ) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego .
§ 163
1.Opłaty , o których mowa w § 159 , powinny być uiszczane co miesiąc z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca.
2.O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić użytkowników lokali co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat , ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
3. O zmianie opłat niezależnych od Spółdzielni należy powiadomić użytkowników lokali na piśmie co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat.
4.Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę sądową nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.
5. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe
. 6. Członkowie spółdzielni i właściele lokali nie mogą samowolnie potrącać należności przysługujących im od Spółdzielni z należnych od nich opłat za używanie lokalu .
§ 164
1.Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu kosztów związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem , a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej . W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach .
Rada Nadzorcza może – na wniosek większości właścicieli w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych , jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali .
§ 165
1.Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji wodociągowej , gazowej i ciepłej wody – bez urządzeń odbiorczych , a także naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej , centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami , instalacji elektrycznej , telefonicznej oraz anteny zbiorcze – z wyjątkiem osprzętu.
2. Walne Zgromadzeniei może rozszerzyć obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i wymian wewnątrz lokali poza zakres określony w ust. 1 , uchwalając na ten cel dodatkowe odpisy na fundusz remontowy .
§ 166
1.Naprawy wewnątrz lokali niezaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają użytkowników zajmujących te lokale .
Jako szczególne obowiązki użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokalu uznaje się :
1) naprawy i wymianę podłóg , posadzek , wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych ,
2) naprawy okien i drzwi ,
3) naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń ,
4) naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych w tym niezwłocznie usuwanie tych niedrożności ,
5) malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków , ścian i sufitów
6) malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej , wbudowanych mebli , urządzeń kuchennych ,sanitarnych i grzewczych , w celu ich zabezpieczenia przed korozją .
2. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy osób zamieszkałych obciąża te osoby .
3.Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków użytkownika oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu .

Rozdział 4 Rozliczanie z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu

§ 167.
1.Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się niezaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione za środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali , mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali .
2.Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali , jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem spółdzielni , wymaga zgody spółdzielni wówczas , gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu , zmianami konstrukcyjnymi lub pionów instalacyjnych .
3.Nakłady , o których mowa w ust. 1 nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków . W przypadku ustania tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposażenia i wykończenia jest uwzględniana przy ustalaniu rynkowej wartości lokalu .

Rozdział 5 Działalność społeczna , oświatowa i kulturalna .

§ 168.
Zasady rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i ustalenia obciążeń finansowych członków z tego tytułu określa Rada Nadzorcza .

DZIAŁ ÓSMY
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 169.
Uchwalony przez Walne Zgromadzenie nowy statut wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego .
§ 170
1.Zmiana wysokości udziałów nie dotyczy członków przyjętych do Spółdzielni przed datą rejestracji statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2.Zmiana wysokości wpisowego nie dotyczy członków przyjętych do Spółdzielni przed datą rejestracji statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3.Udział i wpisowe w zmienionej wysokości wnoszą członkowie przyjęci do spółdzielni po dniu rejestracji statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 171
Postanowienia niniejszego statutu nie naruszają praw już nabytych .
§ 172
Traci moc statut Spółdzielni uchwalony w dniu 24 czerwca 2003 roku uchwałą Nr 3 Zebrania Przedstawicieli .

Kontakt
ul. Kościuszki 31a,
59-330 Ścinawa
Tel: 76 843 6334

Zgłaszanie awarii
Tel: 697 086 510
Godziny pracy
Poniedziałek: 7.00 – 15.00
Wtorek: 7.00 – 15.00
Środa: 7.00 – 16.30
Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 13.30